Toimetulek on julgeolek!

Pean oluliseks Eesti arengut viisil, mis kasutab ressursse jätkusuutlikult ning samal ajal võimaldab siin elavatele inimestele head ja võrdsetel võimalustel põhinevat elujärge.

Lähtun neist põhimõtetest igapäevaselt vastutades Tallinna abilinnapeana linna ruumilise arengu eest. Ruumi parema korraldusega olen tegelenud moel või teisel pea terve oma täiskasvanuelu - kogukonna eestvedajana Uue Maailma Seltsis, kvaliteetse tänavaruumi eestkõnelejana algatuse Elav Tänav juhina ja Muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuhina.

Olen veendunud, et võrdsetel võimalustel põhineva ühiskonna alus on terviklikult ja kvaliteetselt kavandatud ruumiline keskkond, kus esmatasandi teenused paiknevad kodu lähedal, kus liikumine oluliste sihtpunktide vahel ei nõua isiklikku autot ja ei koorma seeläbi pere eelarvet ning mis hoiab looduskkeskkonna mitmekesisust nii maal kui linnas.  

Kandideerin Riigikokku, sest pean oluliseks nende põhimõtete läbivat rakendamist ka riigi tasandil. Soovin, et liiguksime edasi tugeva ühiskonnana ning jätaksime oma lastele maailma, kus neil on hea elada.

Minu jaoks on olulised väärtused

Keskkond

Meie eksistents püsib toimival looduskeskkonnal ning kliimakriis nõuab kiiret tegutsemist.
Seetõttu tuleb iga otsuse puhul hinnata selle mõju keskkonnale ja vältida neid valikuid, mis 
keskkonna seisukorda halvendavad

Kvaliteetne ruum

Võrdsete võimalustega ühiskonna alustala on hästi planeeritud ruumiline keskkond.
Kvaliteetselt planeeritud ruum loob hea elukeskkonna nii 8- kui 80-aastastele, tagab ökoloogilise mitmekesisuse ning aitab kohaneda kliimakriisi mõjudega.

Haridus

Ühiskonna ülesanne on tagada kõigile võrdne stardipositsioon. Seetõttu on oluline, et sõltumata pere majanduslikust olukorrast oleks kvaliteetne haridus alates lasteaiast kättesaadav kõigile.